Midweek Online | Episode 3: The Sufficiency of Scripture | October 6, 2021

Download This Video

Midweek Online | Episode 3: The Sufficiency of Scripture | October 6, 2021
with Pastor Adrian B. Octaviano

Kung gusto mong malaman kung ano ang susunod mong gagawin, o kung ano ang tamang desisyon sa isang sitwasyon, saan ka kokonsulta? Maghihintay ka ba na may marinig kang “little voice from heaven”? Will you “follow your heart” tulad ng advice na popular ngayon? O lalapit ka agad sa isang counselor para humingi ng payo?

Naniniwala ba tayo na ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat ng kailangan nating malaman, paniwalaan at sundin at ito’y nakasulat sa 66 na aklat ng Bibliya? O baka inaakala pa rin nating kailangan nating dagdagan ang laman nito ng mga isinulat o itinuturo ng ibang tao? Kailangan ba natin ng mga “sociological techniques” para sa evangelism? Kailangan ba natin ng secular psychiatry at psychology para sa Christian growth? Kailangan ba natin ng “extra-biblical signs or miracles for guidance”? Kailangan ba natin ng mga “political tools for achieving social progress and reform”?

Kung ganyan kasi ang paniniwala natin, at ‘yan din naman ang nakikita sa ginagawa natin, ibig sabihin we are denying the sufficiency of Scripture. Sinasabi nating kulang pa ang nakasulat sa Bibliya, at kailangan pa nating dagdagan o i-improve.

Kaya mahalaga ngayong makita natin na ito nga ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa Bibliya.

Tunghayan ngayon sa Midweek Service Online: The sufficiency of Scripture ang ikatlong topic para sa Sola Scriptura.

(Visited 2 times, 1 visits today)